Wybierz województwo
Wpisz miejscowość
lub Wpisz słowo kluczowe

Home

Regulamin


1. Postanowienia wstępne 
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez NaTablicy.net na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu NaTablicy.net jest skorzystanie z urządzenia z dostępem do Inernetu.
 
2. Definicje
 • Serwis NaTablicy.net albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, 
 • dostępny pod adresem NaTabicy.net
 • Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub zamiany oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
 • prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
 • Pakiet – Zestaw punktów nabywany przez Użytkownika w celu możliwości promowania ogłoszenia.
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu NaTablicy.net.
 
3. Warunki korzystania z serwisu
 • Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 
4. Konto użytkownika
 
 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 • W przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość służąca do aktywacji Ogłoszenia.
 • Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. 
 • Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 • Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@natablicy.net
 
5. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń
 • Zamieszczenie ogłoszenia wymaga: posiadanie aktywnego konta, wypełnienia formularza dostępnego w panelu użytkownika z treścią i informacjami o ogłoszeniu i dokonaniu aktywacji ogłoszenia.
 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 • W treści Ogłoszenia Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia), usunąć lub zawiesić Ogłoszenie, a także rozszerzyć jego promowanie w Serwicie.
 • Operator umożliwia dokonanie Użytkownikowi nadpłaty na poczet przyszłego korzystania z płatnych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 
6. Odpowiedzialność
 
 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów zakazanych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora, wprowadzające w błąd.
 • Operator nie odpowiada za: brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 
7. Postanowienia końcowe
 
 • Regulamin dostępny jest w Serwisie NaTablicy.net
 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ
 
Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych Użytkowników naszego Serwisu ma dla nas zasadnicze znaczenie. Ze szczególną dokładnością chronimy prywatność naszych Użytkowników. Podstawową zasadą naszej polityki jest nie udostępnianie w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobom trzecim lub instytucjom. Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych Użytkowników określa stosowana przez nas Polityka Prywatności:
 
1. Gromadzenie danych
 
Pełne wykorzystanie możliwości Serwisu, w szczególności dostępu do wszystkich funkcjonalności, wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Zakres wymaganych informacji ograniczyliśmy do niezbędnego minimum (imię, nazwisko, hasło, adres e-mail, pomocnicze pytania i odpowiedzi). Dostęp do tych danych jest ściśle kontrolowany.
 
2. Przechowywanie informacji
 
Zawarte w formularzu rejestracyjnym dane Użytkownika przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia i zgodnie z wymogami prawa.
 
3. Prawo edytowania danych
 
Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi zapewniamy pełny dostęp do jego danych. Każdy Użytkownik naszego Serwisu, który dokonał rejestracji, ma możliwość wglądu, aktualizacji, a także usunięcia danych dotyczących jego osoby.
 
4. Sposób wykorzystania informacji o Użytkowniku
 
Konsekwentnie realizujemy podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobom trzecim, lub instytucjom. Wszelkie informacje są wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia należytej funkcjonalności Serwisu. Rejestracja Użytkownika jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przesłanie tylko i wyłącznie informacji związanych z naszym Serwisem. Serwis może udostępnić dane Użytkowników tylko i wyłącznie w przypadku sytuacji nakazanych prawem, a w szczególności kiedy jest to niezbędne do ochrony przed potencjalnym przestępstwem lub gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 
5. Pozostałe dane
 
Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, a także do celów statystycznych zbieramy dodatkowo następujące dane:
 
adres IP Użytkownika,
logi dostępowe.
 
6. Ustalenia końcowe
 
Korzystanie z naszego Serwisu oznacza pełną akceptację treści zamieszczonych na tej stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody na opisane warunki powinieneś niezwłocznie opuścić ten Serwis. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między Serwisem a Użytkownikiem witryny sieci Web lub Użytkownikiem podającym wszelkiego typu informacje umożliwiające identyfikację. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na tej stronie, dlatego zalecamy regularne przeglądanie tej strony, na której będziemy zamieszczać aktualny dokument. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: kontakt@natablicy.net
 
Polityka plików cookies
 
1. Czym są pliki "cookies"?
 
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron intenetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę intenetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony intenetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
2. Do czego używamy plików "cookies"?
 
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron intenetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron intenetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron intenetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 
3. Jakich plików "cookies" używamy?
 
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony intenetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki intenetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony intenetowej, w tym w szczególności użytkowników strony intenetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 
4. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
 
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
5. Usuwanie plików "cookies"
 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron intenetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki intenetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki intenetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie intenetowej.


Home

 Dodawaj ogłoszenia  za darmo. Załóż konto. Niektóre Twoje ogłoszenia będą promowane na facebook . Dołącz do grupy.